ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Conferentie Verandering vraagt LEF

Terugkoppeling ‘Verandering vraagt LEF!’ – conferentie duurzame inzetbaarheid in Zorg & Welzijn


Op 5 oktober jl. organiseerde ZorgpleinNoord de conferentie over duurzame inzetbaarheid getiteld: “Verandering vraagt LEF!”.


Centrale vraag van deze middag: Wat vraagt het om te komen tot een goed beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en een omgeving te creëren waarin medewerkers geheel vrijblijvend de ‘goede’ keuze aantrekkelijk vinden?


Onderstaand leest u de aanleiding van de conferentie, de bevindingen en hoe verder in de regio.


Aanleiding
Veel werkgevers ontwikkelen activiteiten op het gebied van ‘Duurzame inzetbaarheid’ en er is een groeiend besef dat duurzame inzetbaarheid prioriteit moet krijgen. Maar door de waan van de dag blijft het vaak bij ad-hoc of last minute initiatieven, waarbij de verbinding tussen onderwerpen ontbreekt. Voor de ontwikkeling en/of implementatie van een structureel integraal beleid gericht op duurzame inzetbaarheid is ook geen vast recept, geen stappenplan of concept dat organisaties kunnen afvinken. Het is maatwerk, blijft vragen om aandacht en moet aansluiten bij de dynamiek op het niveau van de organisatie, medewerkers en (cliënt)omgeving. Inzichten vanuit verschillende perspectieven die hiertoe kunnen faciliteren staan centraal bij de conferentie “Verandering vraagt LEF”.

Wat hebben we gehoord op de conferentie ‘Verandering vraagt LEF’
Duurzame inzetbaarheid is een vak in ontwikkeling, waarbij steeds meer en hardere onderzoeksdata beschikbaar komt. Zowel het Huis van Werkvermogen, diverse businesscases en kosten-baten analyses zijn hiervoor beschikbaar. Dit is ook nodig voor beslissers. Een positief (financieel) plaatje werkt overtuigend en kan bijdragen aan draagvlak en concrete vervolgstappen. Echter, prioriteit op duurzaam inzetbaarheidsbeleid is ook een keuze van goed werkgeverschap die niet geheel in cijfermatige kosten en baten is uit te drukken.
Er is ervaring en wetenschappelijk bewijs dat mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, maatwerkafspraken en uitdagende taken leiden tot gezondere, meer tevreden, meer betrokken en productievere werknemers. Het geven van aandacht aan de medewerker speelt hierin een belangrijke rol. De werkvloer is echter vaak niet betrokken bij het opzetten van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Wel wordt steeds vaker de oplossing gezien in de dialoog tussen medewerker en leidinggevende over de eigen inzetbaarheid. De zoektocht is nog hoe medewerkers en leidinggevende te ondersteunen in dit proces. Duidelijk is dat de dialoog bijdraagt aan een verhoogde eigen regie en eigen effectiviteit van werknemers. Een inspirerende en ondersteunende werkomgeving faciliteert in het maken van de juiste ‘gezonde’ keuzes.
Keuzes maken als het gaat om duurzame inzetbaarheid is eveneens de aanbeveling. Het beleid moet aansluiten bij de bestaande visie en missie, zodat het niet als ‘weer iets nieuws’ op de werkvloer beland. Prioritering in onderdelen van duurzame inzetbaarheid is noodzakelijk, want aansluiten bij alle aspecten van duurzame inzetbaarheid gaat niet lukken. En daarbij onderbouwing geven van de gemaakte keuzes - als het bijvoorbeeld gaat om mantelzorg of de gezonde kantine, het geven van informatie of aanbieden van trainingen, of gesprekken op individueel of team niveau - is een voorwaarde voor resultaat.

Investeren in duurzame investering loont en vraagt durf en besluitvaardigheid, ofwel LEF. Het is de kunst een passend beleid te ontwikkelen en dit op de juiste wijze tot uitvoer te brengen binnen de organisatie.Hoe nu verder met duurzame inzetbaarheid?
Hoe duurzame inzetbaarheid is opgepakt verschilt sterk per organisatie. Een omslag naar een positieve insteek gericht op preventie wordt ingezet. Maar hiervoor is het wel nodig om goed in kaart te hebben hoe het met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers staat. Een monitor onder werknemers naar de eigen inzetbaarheid lijkt hiervoor een goed uitgangspunt. Wanneer dit regionaal wordt opgepakt kan tevens inzicht worden verkregen waar knelpunten, verbeterpunten en uitdagingen liggen. Maar ook in succesfactoren en wat werkt voor wie. ZorgpleinNoord zal zorgdragen voor een inventarisatie naar de haalbaarheid van een regionale monitor duurzame inzetbaarheid.
Draagvlak is voor duurzame inzetbaarheid eveneens noodzakelijk. Een kosten-baten tool kan hierbij helpen. Op 8 februari 2018 organiseert ZorgpleinNoord in samenwerking met AON een workshop waarin een Kosten-batentool voor duurzame inzetbaarheid (KOBADI-tool) wordt toegelicht. De kostenbaten-tool voor duurzame inzetbaarheid maakt snel inzichtelijk wat het mogelijke rendement op uw investeringen in duurzame inzetbaarheid is. Hiermee kan het ondersteunend zijn aan de visieontwikkeling én het bereiken van draagvlak bij zowel management als medewerkers. Deze tool is gebaseerd op gevalideerde data die sinds 2003 door TNO en het CBS zijn verzameld.
Hoe een passende visie en integrale aanpak te ontwikkelen, wordt in 2018 opgepakt met de ontwikkeling van een implementatiewijzer. Deze kan als leidraad dienen bij het opzetten van duurzame inzetbaarheidsbeleid. Tevens wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een routemap dialoog inzetbaarheid voor werknemers. Deze routemap kan hen ondersteunen in de voorbereiding op een dialoog over duurzame inzetbaarheid met hun leidinggevende.


Een inhoudelijke terugkoppeling van de conferentie ‘Verandering vraagt LEF!’ en quotes van deelnemers vindt u hier

Advies en ledenvoordeel