ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn?

Arbeidsmarktprognoses worden afgeleid uit de ontwikkeling van het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag. De arbeidsvraag bestaat uit de vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag. De gegevens aan de zijde van het arbeidsaanbod en de vervangingsvraag worden niet of nauwelijks beïnvloed door het recente regeringsbeleid. De veranderingen hebben vooral betrekking op de uitbreidingsvraag: waar ontstaat of vervalt werkgelegenheid?

Voorzichtig doen wij een voorzet over de gevolgen van het voorgenomen beleid:
  • De werkgelegenheid voor zorghulpen en helpenden nam al af en zal verder afnemen als gevolg van een korting op de gemeentebudgetten voor huishoudelijke verzorging met 40%.
  • Door de extramuralisering van persoonlijke verzorging en de toenemende rol van wijkverpleegkundigen lijkt de werkgelegenheid van verzorgenden getemperd te worden. De reeds gevoelde en voorspelde tekorten aan verzorgenden zullen daarom wellicht meevallen.
  • De wijkverpleging wordt geïntensiveerd en de wijkverpleegkundige wordt de verbinding tussen het sociale en medische terrein. Dit vereist competenties zoals het signaleren van eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld. Hiermee neemt de werkgelegenheid voor wijkverpleegkundigen niveau 4 en 5 toe.
  • Door extramuralisering, kortere ligduur in de ziekenhuizen en stringentere voorwaarden voor de indicering van zorg neemt de zorgzwaarte over het geheel van de zorg toe. Verwacht wordt dat dit een toename van werkgelegenheid voor verpleegkundigen tot gevolg heeft.
  • De werkgelegenheid voor sociaalagogisch personeel daalt door bezuinigingen en transities in de jeugdzorg, kinderopvang, justitiële voorzieningen, het sociaal-cultureel werk en welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Hoe een en ander precies uitpakt hangt af van hoe de sector reageert. Welke verschuivingen gaan bijvoorbeeld plaatsvinden tussen branches (bijvoorbeeld buurtgerichte gehandicaptenzorg naar welzijn en maatschappelijke dienstverlening)? Welke taakafsplitsingen zijn mogelijk (gaan verzorgenden taken vervullen in de wijkverpleging nieuwe stijl)? Mogelijk ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid bekostigd of aangevuld uit private middelen. Denk aan initiatieven van burgers en private ondernemers, en ook gevestigde zorg- en welzijnsaanbieders oriënteren zich op deze markt.

Ook is het van belang ons te realiseren dat, ondanks dat er banen verloren gaan, de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn groot blijft. Mede door de vergrijzing van het personeelsbestand is het natuurlijk verloop groot en blijft het belangrijk mensen te interesseren voor en te binden aan de sector. In dit kader is het voorkómen van jeugdwerkloosheid van belang, zodat dit potentieel niet verloren gaat.
Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een arbeidsmarkteffectrapportage. Deze verschijnt komende zomer en vormt de basis voor nieuwe landelijke (zomer 2013) en regionale prognoses (september 2013).

Advies en ledenvoordeel