ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Het zorgakkoord over de langdurige zorg (een selectie)

  • Stond in het regeerakkoord dat mensen met een zorgzwaartepakket 3 en 4 (resp. vanaf 2014 en 2016) geen aanspraak meer kunnen maken op intramurale zorg, in het zorgakkoord erkent men dat langer thuis wonen is niet voor iedereen met een zorgzwaartepakket 3 en 4 mogelijk is. Meer mensen kunnen daarom vanaf 2015 in een instelling verblijven.
  • In 2014 blijft extramurale dagbesteding beschikbaar. Ook op extramurale persoonlijke verzorging kan in 2014 een volledig beroep worden gedaan.
  • In de Zvw wordt een nieuwe aanspraak opgenomen: thuisverpleging. Deze aanspraak omvat verpleging en indien onlosmakelijk daarmee verbonden ook verzorging.
  • De wijkverpleegkundige draagt zorg voor de verbinding tussen het sociale en medische domein en wordt gepositioneerd in de Zvw.
  • Het op behandeling gerichte verblijf in een GGZ-instelling wordt in de Zvw ondergebracht. Het begeleid wonen dat gericht is op participatie wordt ingepast in het gemeentelijke domein.
  • Nieuwe cliënten kunnen in 2014 een beroep doen op huishoudelijke hulp. Gemeenten houden 60% in plaats van de in het regeerakkoord opgenomen 25% van de middelen.
  • Onder de Wmo komt een maatwerkvoorziening (oplopend tot ruim € 700 miljoen) ter vervanging van de compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Advies en ledenvoordeel