ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Noord-Nederland (alle sectoren)

Macro Economische Verkenning Noord-Nederland (PDF)
De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland herrijkt in 2014 haar strategische visie KoersVAST. Ten behoeve van de herrijking hebben het CAB Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en E&E Advies in dit rapport een update gegeven van de sociaal economische situatie in 2014 in Noord-Nederland en de ontwikkelingen voor de langere termijn.
Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, juni 2014.

ING Economisch Bureau

Update Gezondheidszorg Nederland
In deze sector-update stelt het ING Economisch Bureau dat er sprake is van een startersgolf in de stagnerende markt van zorg en welzijn. Het aantal startende ondernemingen verdubbelde bijna ten opzichte van 2012 en tegelijkertijd was het aantal opheffingen anderhalf keer zo groot.
Update Gezondheidszorg (PDF)
ING Economisch Bureau, juli 2014

Visie op regio's in 2014
Het ING Economisch Bureau geeft in deze publicatie haar visie op de economische groei, de werkloosheidsontwikkeling en de kansen voor (startende) ondernemers in 2014. Per provincie en regio (Corop-indeling) worden de ontwikkelingen in belangrijkste sectoren geduid.

Visie op regio's in 2014 (PDF)
ING Economisch Bureau, december 2013


Regio in beeld, Arbeidsmarktschetsen UWV

Het UWV schetst ieder jaar de ontwikkeling van de werkgelegenheidvoor de arbeidsmarktregio’s Groningen, Drenthe en Friesland voor het ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid. Bij het duiden van het werkgelegenheidsperspectief wordt onder andere gebruik gemaakt van regionale arbeidsmarktprognoses en de ontwikkeling van vacatures en werkloosheidsuitkeringen.

Regio in Beeld 2014, Groningen (PDF)
Regio in Beeld 2014, Drenthe (PDF)
Regio in Beeld 2014, Friesland (PDF)
UWV, oktober 2014

Noordelijke Arbeidsmarktverkenning, CAB Groningen

Jaarlijks worden de arbeidsmarktontwikkelingen in Noord-Nederland beschreven in de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV). De NAV 2011 is een “light” versie: een korte schets van de recente economische ontwikkelingen, vraag en aanbod en de doelgroep van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Eind 2012 staat een nieuwe NAV gepland. In deze samenvatting wordt ingegaan op die ontwikkelingen die van belang zijn voor de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland.
Enkele opvallende ontwikkelingen:

  • In Noord-Nederland blijft de zorgsector één van de belangrijkste groeisectoren.
  • Er is sprake van een krimpende beroepsbevolking in Noord- en Oost-Groningen, een groot deel van Drenthe en de gemeenten rond Leeuwarden. Groei vindt nog plaats in de stedelijke gebieden (Groningen, Leeuwarden en Assen) en de gemeenten Haren, Heerenveen, Smallingerland en Meppel.
  • De deelname aan zorgopleidingen is in 2011-2012 toegenomen.
  • Het Noorden heeft relatief veel mensen met een uitkering en de werkloosheid neemt sterker toe dan in de rest van Nederland.

Noordelijke Arbeidsmarktverkenning 2011 "light" (PDF)
CAB Groningen, juli 2012

Uitgebreide samenvatting Noorderlijke Arbeidsmarktverkenning 2011 (PDF)
ZorgpleinNoord, juli 2012


Het Noorden geeft geen krimp, SER Noord-Nederland

In het advies 'Het Noorden geeft geen krimp' verzoekt de SER Noord-Nederland de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) meer genuanceerd beleid te voeren, met name voor de intramurale zorg in krimpgebieden.

Een taak van de NMa is toezien op een vrije marktwerking van de zorg. De autoriteit controleert organisaties op samenwerking en toetst de gevolgen van fusies. Op plaatsen waar sprake is van krimp moet met het oog op behoud van voldoende voorzieningen op het strikte beleid een nuancering plaatsvinden, zo vindt de SER Noord-Nederland. Om basisvoorzieningen te laten bestaan in gebieden van krimp is bepaalde afstemming tussen aanbieders nodig. Daarnaast wordt aangeraden regelluwe zones te benoemen, en waar dat nodig is wetgeving die de ontwikkeling van de regio tegenwerkt, te herzien.

Kansen van krimp
De SER Noord-Nederland noemt de zorg een sterke sector, en wijst op de springplankfunctie voor de regio. Noord-Nederland kan krimp als aanleiding gebruiken om te fungeren als proeftuin voor vernieuwende ideeën. Hierbij wordt als voorbeeld het Healthy Ageing Network (HANNN) genoemd.

Het Noorden geeft geen krimp (PDF)
SER Noord-Nederland, oktober 2010

Advies en ledenvoordeel