ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zorg en Welzijn Nederland

RegioPlus en gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek

RegioPlus is de landelijke koepel waar ZorgpleinNoord en de andere 15 regionale werkgeversverbanden onder vallen. In 2013 startte RegioPlus met een gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek, met de Regioportretten per noordelijke provincie (zie arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn Noord-Nederland) als resultaat. De arbeidsmarktinformatie per regio is nu op hoofdlijnen beschikbaar via een interactieve kaartapplicatie op arbeidsmarktinformatie.regioplus.nl en in een infographic.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het doel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is het genereren van betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door Kiwa en Caop in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de brancheverenigingen.
Het rapport van de jaarlijkse landelijke werkgevers enquête 2018 vindt u hier

Op azwinfo.nl vindt u meer informatie over het onderzoeksprogramma en haar producten. Alle publicaties die verzameld zijn in het kader van het onderzoeksprogramma zijn terug te vinden op publicatiesarbeidsmarktzorgenwelzijn.nl.

Regionaal tabellenboek AZW 2015 (PDF)
In het tabellenboek kunt u de afzonderlijke regio's in Nederland met elkaar vergelijken op basis van de belangrijkste arbeidsmarktkenmerken van de sector zorg en welzijn.

Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015 (PDF)
Een product van het onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is het integrerend rapport. In deze jaarlijkse publicatie wordt verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen en hun effect op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019
Aan de hand van twee scenario’s wordt in deze rapportage de arbeidsmarkt verkend voor de grootste functiegroepen. Na een aantal jaren van afnemende werkgelegenheid en arbeidsmarktoverschotten is de verwachting dat de komende jaren de werkgelegenheid aantrekt en er voor een aantal kwalificaties (lichte) tekorten dreigen.

UWV Sectorbeschrijvingen

In samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen maakt het UWV sectorbeschrijvingen.

UWV Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Sectorbijschrijving (PDF)
Voor de welzijnsbranche wordt, ondanks kortingen op gemeentelijke budgetten, een stablistatie van de werkgelegenheid verwacht. Het aantal werknemers in de jeugdzorg blijft na verwachting afnemen door de veranderingen als gevolg van de nieuwe Jeugdwet. Na jaren van werkgelegenheidskrimp in de kinderopvang wordt in 2016 herstel van de werkgelegenheid verwacht.

UWV Zorg Sectorbeschrijving (PDF)
Na een daling van het aantal banen tussen 2012 en 2017 met 4% (-49.000 banen), verwacht het UWV dat het aantal banen tussen 2017 en 2020 met 2% weer stijgt. Opvallend is de verwachte groei van het aantal vacatures in zorg en welzijn. Volgens de UWV prognose groeit het aantal vacatures met 12% per jaar tussen 2014 en 2017 door een toenemende vervangingsvraag en het effect van reorganisaties. Een ontwikkeling die ook zichtbaar wordt in de vacatureontwikkeling van ZorgpleinNoord.

Advies en ledenvoordeel