ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

InhoudsopgaveNieuws over SectorplanPlus

Aanvragen in het derde tijdvak
De aanvraagperiode voor het derde tijdvak (3 t/m 21 december 2018) is inmiddels gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Alle aanvragen worden nu beoordeeld, gebundeld en voorgelegd aan VWS. VWS zal hier binnenkort een uitspraak over doen.

Laatste mogelijkheid om voor tijdvak 1 uw registraties aan te maken
Organisaties die voor tijdvak 1 een aanvraag hebben gedaan, hebben de afgelopen periode massaal gehoor gegeven aan het verzoek om voor 31 december 2018 alle registraties voor tijdvak 1 in de portal aan te maken. De organisaties die door omstandigheden de deadline van 31 december 2018 niet hebben gehaald, krijgen alsnog de mogelijkheid om dit te doen tot en met 31 januari 2019.

Let op: dit is de laatste mogelijkheid om voor tijdvak 1 uw registraties en deelnemers aan te maken in het webportal. Na 31 januari 2019 stellen wij op basis van de dan aangemaakte registraties en ingevoerde deelnemers het voor uw organisatie gereserveerde subsidiebedrag in voorkomende gevallen neerwaarts bij.

Het eventueel vrijvallende budget uit tijdvak 1 kan het minister van VWS dan aanwenden voor andere tijdvakken, zodat ook deze middelen worden ingezet om de tekorten aan te pakken. Daarom is het van belang dat er nu een reëel beeld is van de te verwachten realisatie.

Wat verwachten wij concreet van u, dat u uiterlijk 31 januari 2019 heeft gedaan?
- Voor activiteiten A, B en C1: aanmaken registraties (dossiers) en opvoeren deelnemer (individueel).
- Voor activiteiten C2, D en E: aanmaken trajecten én registraties (dossiers), inclusief opvoeren deelnemers (individueel en/of groepen).

U kunt later de verantwoordingsdocumenten eraan toevoegen. Al raden wij u aan ook al zo veel mogelijk documenten te uploaden. Voor de financiële realisatie van C, D en E gaan wij uit van de bedragen uit uw aanvraag. Voor A en B is de werkelijk ingevoerde looptijd van de opleiding bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Naar boven


Vragen of meer informatie over SectorplanPlus?

Voor vragen over Sectorplanplus in Groningen, Friesland of Drenthe, kun je contact opnemen met Petra Molenaars of Jort Voerman via tel. 050 57 57 470 of sectorplanplus@zorgpleinnoord.nl.

Voor algemene informatie over SectorplanPlus, kun je kijken op www.sectorplanplus.nl.

Naar boven


Workshops, inloopspreekuren en informatiebijeenkomsten

DatumThemaTijd
24 januari 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
7 februari 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
28 februari 2019 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
12 maart 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
28 maart 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
25 april 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
9 mei 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
23 mei 2019 Informatiebijeenkomst SPP (hier aanmelden) 14.00u – 16.00u
6 juni 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u
20 juni 2019 Workshop SABA (hier aanmelden) 13.00u – 16.00u

Workshop SABA
Tijdens de workshop SABA, nemen we het hele portal door. Ook gaan we dieper in op alle zaken omtrent documenten die nodig zijn en wat wel en niet is toegestaan bij de registratie. Klik hier om je aan te melden.

Informatiebijeenkomst SPP
Bij de bijeenkomsten SectorplanPlus gaan wij zoveel mogelijk in op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn wij benieuwd naar jouw ervaringen en waar je tegenaan loopt tijdens de aanvragen en registraties. Klik hier om je aan te melden.

Naar boven


Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing
  • Scholing van praktijk- en werkbegeleiders.

Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in vier verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (circa € 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De overige middelen (circa € 60 mln.) is voor de andere sectoren in zorg en welzijn.

Naar boven


Waarom SectorplanPlus?

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 duizend en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen.

Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Middels het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en ook de uitgangspunten van de ‘Arbeidsmarktagenda 2023: Zorg voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Naar boven

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze zijn te vinden in het programma van eisen en zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Naar boven

Advies en ledenvoordeel